Hydroxychloroquine – zakazany środek na covid

Ciekawy filmik na weekend.   Prof. Harvey Risch, epidemiolog, Yale University, School of Public Health.

Główne tezy wywiadu:       Wczesna terapia w covid-19 jest instrumentalna w ograniczeniu infekcji, redukując szanse na hospitalizację czy ICU. Jednym ze  środków jest bezpieczna i używana od dziesiątków lat jako środek przeciwko malarii Hydroxychloroquine. Okazuje się że HCQ działa także w przypadku wirusowej infekcji covid-19 co potwierdzają setki studiów. Czemu więc nie jest powszechnie używana?   Bo sytuacja jest podobna jak  z amantadyną czy iwermektyną – mafia rządowa i Big Pharma widzą $$ tylko w „szczepionkach”.  Zaleca się nie robienie nic,   czekanie aż się infekcja rozwinie a pacjent  albo sam wyzdrowieje albo dojrzeje  do szpitala. Potęguje to psychozę strachu który nagania populację w kierunku szczepionek. Skorumpowany świat medyczny przyzwala na to nie chcąc  się wychylać i patrzy na zalecenia z góry – WHO, CDC czy FDA. Nawet Trump, wczesny entuzjastyczny  proponent HCQ,  został wygaszony przez FDA.  A mógł przecież wiele zdziałać…

MAFIA DZIAŁA!   HYDROXYCHLOROQUINE NAJWYRAŹNIEJ TEŻ!

MATERIAŁ ZABRONIONY [15.12.21] PRZEZ WIELKIEGO BR*TA. PRZEPRASZAMY
11-TE PRZYKAZANIE: NIE BĘDZIESZ MIAŁ POZA SZCZEP**KAMI NICZEGO INNEGO.

WOLNOŚĆ  OPINII U WASALA POLSKIEGO!     A TERAZ LEĆ SIĘ SZCZ**IĆ!

Szczepionki owszem, dają krótkoterminową odporność i mają swoje miejsce.  Koniec pandemii wymaga jednak odporności naturalnej którą społeczeństwo nabywa z czasem, kontrolując ekspozycję na wirusa a nie sztucznie izolując się od niego w lockdownach czy kryjąc się za szczepionkami które tego nigdy nie dadzą. Powszechne szczepienia w czasie trwającej pandemii są niewskazane bo przyspieszają tempo mutacji wirusa ułatwiając immune escape.  Szeroka akcja „szczepienia” dzieci nie ma najmniejszego sensu. Ciężkie przypadki covid-19 u dzieci niezwykle rzadkie i   łączą się prawie zawsze z innymi schorzeniami,  i  połączoną z tym obniżoną barierą immunologiczną, jak np.przy zwalczaniu raka. Te dzieci wystarczy szczepić, nie wszystkie.

Full transcript HERE.

 

53 Replies to “Hydroxychloroquine – zakazany środek na covid”

 1. Zamordyzm przyspiesza, interesujący jest przymus maseczek ( czasem dwóch) nawet we własnych domach -jako jedna z przyczyn tzw. covida- hipoksja stymuluje erytrocyty, przez co u osób podatnych brakuje witamin/innych składników na białe krwinki i odporność. Pokazuje się nam ratowników w kombinezonach , jak kosmitów walczących ze zbrodniczym wirusem , a maseczki z tym „wirusem” walają się po ulicach zamiast je profesjonalnie utylizować ,gdyby je traktować , jako materiał zakaźny
  Gdyby prawnicy wzięli temat maseczek na warsztat to może udałoby się zlikwidować ten przymus
  https://www.bibula.com/?p=129800
  ” Maski są elementem psychologicznym, edukacyjnym i nie mają podstaw naukowych – stwierdziło izraelskie Ministerstwo Zdrowia”

  W Polsce maski wchodzą prawdopodobnie w konflikt o przepisach o poziomach CO2 w pomieszczeniach.
  http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-2-287.pdf
  Cichowicz R i wsp. Ocena stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wybranych pomieszczeń uczelni wyższej 287
  Ocena stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wybranych
  pomieszczeń uczelni wyższej
  Assessment of carbon dioxide concentration in the air of selected university facilities
  Robert Cichowicz 1/, Anna Gawron-Skarbek 2/, Małgorzata Godala 2/, Ewa Zimna-Walendzik 2/,
  Henryk Sabiniak 1/, Franciszek Szatko 2/
  1/ Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej
  2/ Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ” Wstęp Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest podstawową funkcją instalacji wentylacyjnej. Wpływa to nie tylko na samopoczucie, ale i na ogólny stan zdrowia osób przebywających wewnątrz. Odpowiednie warunki powietrza uzależnione są od: temperatury, prędkości przepływu, częstotliwości jego wymiany, wilgotności i składu chemicznego, w tym od stężenia dwutlenku węgla. W miejscach użyteczności publicznej – jakkina, teatry, czy restauracje – jakość powietrza wewnętrznego decyduje m.in. o satysfakcji klientów zeświadczonych w tych pomieszczeniach usług. Podobnie w pomieszczeniach biurowych warunki powietrza wpływają na wydajność osób pracujących umysłowo. Również w pomieszczeniach mieszkalnych efektywny odpoczynek lub sen uwarunkowane są nie tylko długością czasu na nie przeznaczonego, ale także jakością powietrza wewnętrznego [1]. Przez wiele lat dwutlenek węgla powstający podczas procesu oddychania nie był uwzględnianyw procesie projektowania systemów wentylacyjnych.Obecnie coraz więcej producentów urządzeń wentylacyjnych wyposaża swoje centrale w automatykę sterującą ilością powietrza wentylowanego, w zależności od stężenia CO2 wewnątrz obiektu [1]. Stężenie CO2 w pomieszczeniach zamkniętych może osiągać wartości nawet kilka razy wyższe niż w powietrzu zewnętrznym – w miastach jest to około300-350 ppm, a na obszarach przemysłowych około 400 ppm (parts per milion – sposób wyrażania stężeń bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych, określający ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu)[2]. Średnie stężenie CO2 w powietrzu wydychanym przez człowieka to 4,0-5,2%. Szacuje się, że dorosły człowiek podczas nieaktywnego odpoczynku wydycha ok. 200 ml dwutlenku węgla na minutę, czyli 12 l nagodzinę. Natomiast podczas intensywnego wysiłkufizycznego lub wzmożonego napięcia umysłowegoi emocjonalnego ilość wydychanego CO2 wzrasta nawet 4-6-krotnie. Obok aktywności fizycznej również temperatura zewnętrzna wpływa pośrednio na ilość emitowanego CO2 – wraz ze wzrostem temperatury wzmaga się częstotliwość oddechów. Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym smaku,cięższym od powietrza, niepalnym i nie podtrzymującym spalania gazem. W niskich stężeniach CO2 niewykazuje właściwości toksycznych, natomiast przywyższych stężeniach zauważalny jest jego szkodliwy wpływ na organizm.Zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie zależą od wysokości stężenia CO2 i mogą ujawniać się w formie kaszlu, zasłabnięcia (przy 2 000ppm), czy stresu metabolicznego i trudności w oddychaniu (przy 15 000 ppm) [2].  W polskim prawodawstwie brak jest określonych, dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla zarównow powietrzu atmosferycznym, jak i w powietrzu pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Dozwolone stężenia CO2 dla tych obiektów są zazwyczaj ustalane na podstawie norm i zaleceń innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) [3], a także na podstawie przepisów WHO (World Health Organization).W Polsce informacje o maksymalnej koncentracji dwutlenku węgla znajdują się jedynie w rozporządzeniu dotyczącym dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (Dz. U.nr 217, poz. 1833 ze zm.), w którym zdefiniowanom.in. następujące terminy: najwyższe dopuszczalne stężenie – NDS (wartość średnia ważona stężenia,którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8‑go‑dzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia i w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń) oraz najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – NDSCh (wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina) [4]. Przy wentylacji pomieszczeń,w których przebywają ludzie, do oceny warunków środowiskowych stosuje się pojęcie tzw. minimum higienicznego, określającego górną granicę stężenia CO2na poziomie 1 000 ppm (0,1%). W celu utrzymania w pomieszczeniach stężenia CO2 poniżej 1 000 ppm,szczególnie w pomieszczeniach użytkowanych przez osoby wydychające ten gaz w warunkach podwyższonego stresu i dużego zagęszczenia osób, niezbędna jest właściwie funkcjonująca instalacja wentylacyjna,dostarczająca świeże powietrze, w miejsce powietrza zużytego [2].  
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585544/
  Niektóre immunologiczne skutki stosowania masek na twarz podczas pandemii COVID-19
  Rojan G M Al-Allaff, Sura M Y Al-Taee, Soher T D Baker
  PMID: 34585544 DOI: 10.3923/pjbs.2021.920.927
  Abstrakt
  Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła noszenie masek na twarz. […] celem badania było śledzenie wpływu noszenia masek na reakcje immunologiczne. […] Nosili maski na twarz w pracy przez ponad 8 miesięcy przez średnio 6 godzin dziennie. Próba kontrolna obejmowała 40 zdrowych osób, które nosiły maski przez bardzo krótki czas. Wszystkie próbki przeszły testy immunologiczne i fizjologiczne w celu zbadania skutków noszenia masek przez dłuższy czas w ramach tych parametrów. Wyniki wykazały znaczny spadek całkowitej liczby białych krwinek i bezwzględnej liczby neutrofili, limfocytów, monocytów i aktywności fagocytów. Jednak nastąpił znaczny wzrost bezwzględnej liczby eozynofilów u uczestników w porównaniu z kontrolą. Wyniki sugerują również, że nie było istotnych różnic w IgE, stężeniu hemoglobiny i nasyceniu krwi u uczestników, którzy nosili maski przez ponad 6 godzin w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki wykazały znaczny wzrost częstości tętna u uczestników, którzy nosili maski przez ponad 6 godzin w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki wykazały również silny współczynnik korelacji między czasem noszenia masek a niektórymi parametrami immunologicznymi, hematologicznymi. Noszenie masek przez długi czas zmienia parametry immunologiczne, które inicjują odpowiedź immunologiczną, czyniąc organizm słabszym w swojej odporności na czynniki zakaźne.

  http://www.cheops4.org.pl/cheos/viewtopic.php?f=24&t=122&p=132634&hilit=maski+dzieci+co2#p132634
  „https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/16/negative-effects-of-wearing-masks-on-children.aspx
  „Naukowcy przeanalizowali zawartość CO2 w wdychanym powietrzu wśród dzieci noszących dwa rodzaje masek, a także nie noszących maski
  CO2 we wdychanym powietrzu pod chirurgicznymi i filtrującymi maskami twarzowymi mieścił się w przedziale od 13 120 ppm do 13 910 ppm; Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska ustanowił limit CO2 dla zamkniętych pomieszczeń na 2000 ppm
  Młodsze dzieci wydawały się mieć najwyższe wartości CO2; poziom 25 000 ppm zmierzono u 7-latka noszącego maskę na twarz
  Naukowcy uważają, że stosowanie masek na twarz może prowadzić do „upośledzeń przypisywanych hiperkapni”, czyli nagromadzenia CO2 we krwi
  Dzieci noszące maski na twarz w szkole zgłaszały objawy, takie jak duszność, zawroty głowy, bóle głowy, drażliwość, zmęczenie i trudności z koncentracją”

  polecam art. o Sassoonach
  https://marucha.wordpress.com/2021/12/16/propaganda-i-media-cenzura-czyli-palenie-ksiazek-do-historii/

 2. W calej dyskusji nie rozumiem tego albo-albo – albo jestes oszołomem antyszczepionkowcem, albo oświeconym postępowym wyszczepieńcem. Albo wierzysz w szczepionki, albo w jakieś iwermektyny i inne wynalazki. Albo jesteś trollem (jeśli sie nie zgadzasz z oficjalnymi komunikatami), albo uznanym autorytetem.
  Czarne-białe, lewo-prawo, albo-albo. W podejściu do profilaktyki to samo – wszystkich szczepimy, żadne inne metody leczenia nie istnieją.

  A przecież nic nie wyklucza stosowania innych leków WRAZ ze szczepieniami. Zwłaszcza jeśli chodzi o preparaty już wcześniej znane, stosowane, szeroko zbadane. Rozwiązało by to problem niekończącej się walki na teorie spiskowe albo zmagań płaskoziemców z wykształciuchami. Co najwyżej mieli byśmy jakieś oficjalne rezultaty, może nawet udało by się stwierdzić że dana metoda jest mało skuteczna lub wcale. TYM LEPIEJ – mieli byśmy klarowne i racjonalne argumenty na temat skuteczności szczepionek vs innych metod i ucięlo by to fake newsy o tym że ktoś tam w Bangladeszu wynalazł cudowny lek ale spisek międzynarodowych korporacji go ukrywa.

  1. Czarno biały rozdział istotnie ma miejsce ale promowany jest – przyznaj otwarcie – przez media wycinające i blokujące jedną stronę argumentu. Niestety, trudno o jakąś rozsądną próbę zbliżenia stanowisk w warunkach brutalnej cenzury wszystkiego co nie pasuje wersji jedynie słusznej.

   Co do trolli jednak to uwaga jest całkowicie bezzasadna. Przez 15 lat prowadzenia tego bloga można naprawdę wiele się nauczyć i rozpoznawać  trolla na kilometr. Troll nie jest ani za ani przeciw, głównie dlatego że najczęściej nie ma własnych poglądów. Po prostu sprzedaje za pieniądze określoną treść czy określony link, jako wkład w naświetlenie pewnych rzeczy tak jak sobie tego życzy jego mocodawca. Częsty przykład – link do „właściwego” materiału zostawiony bez komentarza lub z komentarzem wskazującym że autor nie całkiem orientuje się o co w linku chodzi.

   Jeśli nie wyrażam się dostatecznie jasno to lepiej być może wyjaśni istotę trollingu ten post: Byłam bankowym trollem.

   1. Może nie trolle, ale jak tylko ktoś nie powtarza oficjalnej wersji albo zaczyna wyszukiwać dziury w żelaznej logice rządowych decyzji covidowych to trafia do jednego wora z wszelkimi oszołomami, hohsztaplerami czy youtubowymi celebrytami klepiącymi bzdury bez pojęcia. Nie dziwne wiec że żaden specjalista który ma cokolwiek dorobku zawodowego nie pcha się w polemiki – za dużo do stracenia, zbyt łatwo podpaść jedynie słusznej partii i przekreślić swoją karierę na dobre. Nie wiem czy hydroxycośtam działa czy nie, ale jest dość krótka lista specyfików które były wskazane przez lekarzy jako skuteczne w leczeniu chorych na covid, no i jest lista lekarzy, naukowców czy innych specjalistów którzy wlasnym nazwiskiem ręczą za to co mówią i nie wypadli krowie spod ogona. Nawet jak się mylą albo przesadzają to chyba racjonalne by było zeby państwowe instytucje wspierały ich wysiłki, ułatwiały prowadzenie badań i traktowały rezultaty tych prac jak wklad we wspólny program walki z epidemią a nie jak konkurencję którą należy zignorować, zdeprecjonowac i uwalić w zarodku. No i działania ministerstwa zdrowia też by lepiej 'na logikę’ wyglądały gdyby oprócz sponsorowania producentów szczepionek czy respiratorów z chin przeznaczyli też niewielki ułamek tej kwoty na krajowe badania, nawet nie gwarantujące sukcesu.
    Chociaż, z drugiej strony, jak popatrzymy co za badania i innowacje sponsoruje NCBiR to może naprawdę lepiej te pieniądze przepić – przynajmniej będzie uczciwie 🙂

    1. @rasputnik:”że żaden specjalista który ma cokolwiek dorobku zawodowego nie pcha się w polemiki – za dużo do stracenia, zbyt łatwo podpaść jedynie słusznej partii i przekreślić swoją karierę na dobre.”
     Zgadza się ale w tym systemie jest luka. Ludzie żyją dłużej i jest dużo specjalistów z dużym dorobkiem w wieku emerytalnym, którym już nie zależy na karierze i mogą sobie pozwolić na mówienie tego co myślą. Takich trudno zdyskredytować bo przecież nie nazwie się ignorantem kogoś kto 30 lat pracował w branży i ma osiągnięcia. I takich specjalistów system próbuje zamilczeć bo wprost powiedzieć, że to idiota się nie da. Są różne metody dyskredytowania. Pamiętam, ze w naszych mediach dawno temu próbowano zdyskredytowac jakiegoś amerykańskiego naukowca, bo pisali, że pracuje na jakims uniwersytecie w zapadłej amerykańskiej dziurze. To trochę tak jakby próbować zdyskredytować Uniwersytet w Berkeley, bo miasto Berkeley ma 120 tys. mieszkańców i nie umywa się wielkością do (np.) Krakowa.

     1. Środowisko naukowe też rządzi się swoimi prawami,z zewnątrz tego dobrze nie widać ale to sztywny, hierarchiczny układ gdzie lepiej się nie wychylać – obetną Ci granty, odsuną od projektów, nie bedą Cię publikować, no i za parę lat zostaniesz 'nikim’ albo sam poszukasz sobie innej kariery. Nie trzeba specjalnie się wysilać żeby kogoś stłamsić i wyciszyć. W medycynie też pewnie podobnie, zresztą jak i wszędzie gdzie państwo trzyma kasę. Badania nad amantadyną podobno ruszyły, ale raczej dzięki uporowi zainterensowanych a nie wsparciu państwa, zresztą wszystko się niemiłosiernie ślimaczy, oficjele jawnie dyskredytują projekt a biurokracja robi wszystko żeby nie było za łatwo. W sumie niczego nie trzeba zwalczać, wystarczy przeciągać w nieskończoność a za chwilę będzie po covidzie i rezultaty nikogo nie bedą interesować.
      Teraz najważniejsze żeby szczepić i nikomu nie wolno tego kwestionować ani odwracać uwagi, choć nawet najciemniejsze masy widzą że to nie rozwiązuje problemu i nie ma żadnego rozwiązania na leczenie tych co mimo szczepień wirusa złapali i mają ciężki przebieg choroby.

     2. wszystko się niemiłosiernie ślimaczy

      W lecie Niedzielski uzasadniał to brakiem przypadków. Teraz przypadków jest jak się zdaje zbyt dużo…

 3. i jeszcze jeden, zanim cię zamkną cyniku
  o patentach na to co teraz znamy jako „pandemia” covid, jak się okazuje juz te lody kręcili od 2000r
  https://odysee.com/$/embed/DavidMartin_PL/fcc5b8d727217352f6399ed3a70df80d410a6079?r=363gNkmoF9ppobVV2TT8SmEzC4B82TBB
  nwet nie tyle się tym martwię choć pewnie trzebaby, co nie umiem sobie wyobrazic co teraz w tajemnicy nam szykuja a co za dziesieciolecie (bo teraz już wszystko szybciej idzie) wyniknie z kwitów

 4. poniewaz twój blog cyniku zmienił się jakoś samoczynnie (widac jest uzasadnienie) z samoobrony finansowej w samoobronę wolności jednostki jako takiej ( w obliczu opisywanych zagrożeń tzw pandemii) wrzucam trudny, ale tłumaczony na polski materiał dotyczący istoty zagadnienia, źrodła wirusów, bakterii, zasad działania systemu immonologicznego itp.
  https://rumble.com/vodhmh-wirusowe-kamstwa.-komu-zaley-na-straszeniu-nas-przezibieniem.html?mref=bhvj6&fbclid=IwAR2ph5mJ1ma7RHB-tAkcGCTYiANe1z2hdJgj1-pQG0O8bYDDQe73eWkukhs
  trudny, szokujący, ukrywający inna , logicznie brzmiącą teorię, odrzuconą, ale dokładnie tak samo jak teraz nieprawomyślne wypowiedzi

  1. To wyglada na fajny artykul, choc w kiepskim tlumaczeniu. Probowalem przeczytac artykul oryginalny:

   https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/

   Ale tam jest sporo odwolan do fragmentow w oryginalnych czasopismach naukowych i ja niestety nie rozumiem kluczowego z nich:

   „Ab2 antibodies binding to the original receptor on normal cells therefore
   have the potential to mediate profound effects on the cell that could result in
   pathologic changes, particularly in the long term — long after the original
   antigen itself has disappeared.”

   Poszedlem wiec w kierunku oryginalnej publikacji z ktorej jest ten cytat:

   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2113694

   ale tam odbilem sie niestety od zargonu biochemicznego i ostatecznie nie bardzo rozumiem dokladny mechanizm omawianej dlugotrwalej erozji immunologicznej. Kumasz moze o co chodzi w tym wiazaniem przeciwcial Ab2 do receptorow na normalnych komorkach? Dlaczego przeciwciala na bialko „S” wiaza sie do receptorow na normalnych komorkach i co to sa te „normalne komorki”?

   1. @TJŁ:”Kumasz moze o co chodzi w tym wiazaniem przeciwcial Ab2″
    No taki biegły to ja nie jestem. I obawiam się, że bez rocznego kursu biochemii tego się nie zrozumie.
    Mam tego kolegę, którego córka kończy studia (chemia molekularna). On jest po fizyce ale zainteresował się biologią i czasem prowadzi kilkugodzinne dyskusje na ten temat, Jeśli chodzi o fizykę to jest rozczarowany, bo uważa, że od 100 lat nie zrobiono w fizyce żadnych postępów. Na fizyce kwantowej się skończyło i w teorii jest zastój. Zauważył, że w biologii jest to samo. Nie wiem czy wiecie, że kodowanie białek w mRNA (matrycowe RNA) jest tak precyzyjne i konsekwentne jak w komputerze. Są trójkowe sekwencje nukleotydów, które otwierają kodowanie, następnie kolejne trójki, które kodują aminokwasy białka i sekwencja zamykająca sekwencję kodu. I ta fragmentaryczna wiedza (dla niego nowa) jest sprzed ~60 lat. Białka syntetyzowane w organizmach mają nieprzyjemną cechę, że właściwości zależą od różnych atomowych domieszek. Czyli dwa związki są prawie identyczne pod względem składu ale wystarczy kilka dodatkowych atomów potasu, czy fosforu i te podobne cząsteczki mają zupełnie inne właściwości. Nie mówiąc już o tym że część właściwości wynika z budowy przestrzennej częsteczki. Podawał mi przykład jakiegoś związku organicznego, który jest nieszkodliwy dla człowieka ale jego dokładny odpowiednik zbudowany z tych samych atomów ale w odbiciu zwierciadlanym jest trujący. A biologia dalej nie ma żadnej teorii, która próbowałaby podać jakieś ogólniejsze zasady przebiegu procesów biologicznych i je w jakimś stopniu przewidywać. Biolodzy uczą się tych tysięcy (niektórych) reakcji, znają ich skutki ale to ich nie przybliża do zrozumienia istoty procesu rozwoju i przemiany organizmu czy nawet bakterii. Dlatego w dzisiejszej biologii nie można chyba nic „zrozumieć”. Można tylko przyswoić jakie reakcje wykryto i jak zachodzą ale jak nie ma teorii to nie ma co rozumieć. Istotą rozumienia jest teoria. Dlatego dałem sobie spokój z próbą zrozumienia tych artykułów, bo tam zwykle są przedstawione jakieś fragmentaryczne reakcje i zależności specyficzne dla jakiegoś drobnego fragmentu całego procesu biochemicznego i bez znajomości żargonu tego (procesu) się nie zrozumie. Dlatego ja tylko sprawdzam, czy artykuł ma odsyłacze do badań, raportów i to mi wystarcza bo nawet jak zrozumiem drobny fragment (np. jaki proces biochemiczny umożliwia wnikanie wirusa do komórki) to i tak nie rozumiem DLACZEGO tak się dzieje.
    Te rozmowy kumpla z córką są zabawne. Np. ona tłumaczy mu, że wirus po skopiowaniu się w komórce zbliża się do błony komórkowej i skomplikowane reakcje biochemiczne umożliwiają mu opuszczenie komórki (przeniknięcie przez błonę). Na proste pytanie: Ale dlaczego w tej komórce wirus nie siedzi i co go zmusza do zbliżenia się do błony komórkowej, to ona nie wie”. No tak jest i koniec. I nie wiadomo czy to jakieś oddziaływanie elektro-magnetyczne przyciąga wirusa do błony komórkowej czy też wirus losowo przemieszcza się w komórce i jak przypadkiem dotknie błony komórkowej to inicjuje się ta reakcja przenikania? Dla niego jako fizyka wiedza biochemiczna to zbiór luźno powiązanych tysięcy faktów opisujących różne właściwości (i reakcje) białek. Odradzam próbę zrozumienia tego chyba że chcesz spędzić następne kilka lat czytając opasłe tomiska zawierające opis reakcji biochemicznych. To trochę jak studiowanie encyklopedii całek. Miałem na studiach takie grube dzieło, w którym ktoś (beznamietnie) przedstawiał całki i ich rozwiązania tak jak zapisy w książce telefonicznej. Nudne.

  1. O już nie ma.Szybko działają. Ciekawe kiedy zniknie blog Szanownego Gospodarza. Nie życząc Nam tego.

  1. Najlepiej wyciąć czy zagłuszyć niewygodną stronę argumentu i wysłać trolli na podbudowanie wygodnej, właśnie metodą „jednego linka”… :-D. Bardziej inteligentne trolle, BTW, używają bardziej zniuansowanej argumentacji którą można zresztą łatwo znaleźć.

   Tymczasem linków do badań nad HCQ i doświadczeń z praktycznym stosowaniem preparatu są tysiące, w większości pozytywnych dla HCQ. Z krótkiego podsumowania w załączonym linku, który mówi o zmianach w płucach, wynika że trol nie wie nawet w jakim kontekście zastosowanie HCQ przy covid-19 jest najbardziej korzystne. Otóż nie są to późne stadiach w szpitalu, kiedy zaatakowane są już płuca. Większość studiów wskazujących na skuteczność HCQ dotyczy podania jej we wczesnym stadium (outpatient), tuż po pozytywnym teście przez 5 kolejne dni, nie czekając aż ciężko chorego pacjenta odwiezie w końcu karetka pod respirator w szpitalu. To samo zresztą dotyczy też amantadyny czy iwermektyny. Potwierdza to zresztą też samo źródło studiów którym jest w tym wypadku szpital.

   Głównym problemem z pandemią jest czekanie na cud szczepionek i całkowite pominięcie jakichkolwiek terapii outpatient i pasywne czekanie aż pacjent albo sam ozdrowieje albo go wywiozą już w stanie poważnym.

   1. Głównym problemem z pandemią jest czekanie na cud szczepionek

    Kłopot tylko w tym, że to żaden cud. Nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa tak jak miały („zaszczep się dla innych…”), a w zamian za to oferują potencjalne długoterminowe odczyny o których jeszcze nic nie wiadomo… no, bo nie było jeszcze „długiego terminu”. W tej sytuacji pozostaje rzeczywiście oczekiwanie na cud, czyli wariant o tak wysokiej transmisyjności, że nie zdążą większości zaszczepić i problem odporności stadnej rozwiąże się niejako sam.

 5. Panowie, czy ma ktoś alternatywny link do tego wywiadu ? Bo cenzura z jutuba już go wycięła. Oni działają bardzo szybko z wycinaniem informacji niezgodnych z oficjalną linią propagandową na temat ZBOVID-1984

  1. Panowie, czy ma ktoś alternatywny link do tego wywiadu ? Bo cenzura z jutuba już go wycięła.

   Bardzo mi przykro. Tego akurat nie nagrałem nie podejrzewając że wyciszą profesora z Yale University.

   Niech będzie to impulsem skłaniającym tych bezkrytycznie i bezmózgowo poddających się rządowej presji do MYŚLENIA choćby raz w roku z okazji Świąt. Czy ktoś racjonalnie się zachowujący zdejmowałby prawdę która byłaby zgodna z rządową propagandą i intencjami?

   Ludzie, zacznijcie myśleć! Czym się to różni od zagłuszania Wolnej Europy za komunizmu?

   1. „Zniknęli” dr Michaela Yeadona (i to dość pokazowo, z tego co czytałem), to mogą „zniknąć” też dr Harveya Rischa. Rumble powoli staje się mekką dla myślących „nie-mainstreamowo”. Takie numery po prostu błagają o zdecentralizowany streaming gdzie pod spodem jest blockchain. I takie platformy już powstają, tylko potrzebują jeszcze trochę czasu.

   1. Skasowali niestety, oni działają coraz szybciej. Od roku robię sobie kopie na dysk materiałów z YT bo nie raz wiszą tylko parę godzin. Tu niestety się zagapiłem. Chamska cenzura działa też na pejsbuk i ćwierkaczu. Wiki też nie jest lepsza. Strach się bać co będzie za parę lat.

 6. dodaj jeszcze brodziuszke wiechowatą (andrographis paniculata)
  to wprawdzie nie jest lek, a substancja która blokuje rozprzestrzenianie sie wirusa tak zapobiega przed zarażeniem jak i przed zarazeniem innych.
  roslina azjatycka ale u nas normalnie uprawiana. niestety rozrzedza krew i nie kazdy może ja stosować (jak np. aspirynę) no i jest zakazana kobietom w ciazy

 7. Wg Ignacego Krasickiego najbardziej powinniśmy obawiać się piątej dawki.
  „Doktor widząc, iż mu się lekarstwo udało,
  Chciał go często powtarzać; cóż się z chorym stało?
  Za drugim, trzecim razem bardzo go osłabił,
  Za czwartym jeszcze bardziej, a za piątym zabił.”

  1. Aktualna fraszka!

   Chociaż inny wieszcz przewidywał że dopiero 44-ta dawka ostatecznie wykończy pacjenta (a imię jego czterdzieści i cztery). Przy obecnym tempie „dawek przypominających” (o tym że dawno zatraciły one sens ponieważ wirus był już zmutował n-razy) zapewni to akcjom Pfizera nieustanną aprecjację do połowy wieku… 😀

   1. „Panie doktorze, gdy się rozgadacie,
    Rzadko rzecz bywa ku naszej pociesze,
    Zawsze w zanadrzu coś złego chowacie,
    Ażeby straszyć lekkowierne rzesze.
    Dobrze czynicie z tą wymową waszą:
    Szczodrzy są tacy, którzy się przestraszą.

    Rolnik rżnie pługiem, ogrodnik nożycą,
    Furman pracuje i wołem, i osłem;

    Czym się wzmagają, tym się ludzie szczycą,
    Trzeba żyć, człeku, powziętym rzemiosłem.
    Każdy to czyni, co zyskowi sprzyja:
    Ksiądz ludzi grzebie, a doktor zabija.”

    Trzeba żyć człeku powziętym rzemioslem 😉

  1. Szczerze mówiąc to ja nie wiem czy to prawda. Czytałem dzisiaj rano ten artykuł, który wrzuciłeś i aż podskoczyłem z radości. Potem jednak zacząłem szukać informacji i trafiłem na to: https://sprawdzam.afp.com/nie-jest-prowadzone-zadne-postepowanie-karne-o-zbrodnie-przeciw-ludzkosci-w-kontekscie-pandemii

   Nie zweryfikowałem dokładnie wszystkiego co ta tak zwana „Agencja Fact-checkingowa” tam napisała bo sporo tego a czas miałem dzisiaj ograniczony.
   Tego typu instytucje co to niby mają oczyszczać świat z fake-newsów najczęściej są maszynkami do siania jeszcze większego zamętu i są jak to ktoś trafnie określił sądami kapturowymi. Ta konkretna agencja współpracuje blisko z Facebookiem – to już dla mnie czyni ją podejrzaną. Do tego znalazłem to: https://sdp.pl/miroslaw-usidus-nie-kompromitujmy-walki-z-dezinformacja/ No i szybkie przejrzenie ich „sprostowań” wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

   Więc trzeba by poszperać i samemu posprawdzać. Mam nadzieję, że to prawda z tym procesem.

   1. Twoj artykul jest z 26 maja, a moj z 11 grudnia, wiec nie ma miedzy nimi sprzecznosci.

 8. Tak na boku: instrumentalna == fundamentalnie istotna (określenie „instrumentalna” nie pasuje w języku polskim).
  ICU == [po polsku] OIOM
  Tak samo jak piszesz „amantadyna” czy „iwermektyna” – możesz chyba też napisać hydroksychlorochina (?)

 9. w załaczeniu link do ciekawej analizy konsekwencji prawdziwej epidemii https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/co-xiv-wieczna-czarna-smierc-mowi-nam-o-tym-jak-covid-19-zmieni-swiat/0vx25yr,79cfc278
  co prawda wiecej połowa kontynentu padła ale dla tych co przezyli na wybranych obszarach sporo sie zmieniło (choć faktycznie nie od razu)
  czy taki jest teraz zamysł? chyba nie, ale konsekwencje i efekty mogą sie wymknąc spod kontroli, zwłaszcza, zę omawiamy tu teorie spiskowe,które powoli przestają być tylko teoriami

  1. A no właśnie… sprawa powoli się wyjaśnia.

   Profilaktycznie demokracja wykasowała karę śmierci która jest nadzwyczaj skuteczną  szczepionką na korupcję. Pokazują to niedemokratyczne Chiny gdzie jakaś odpowiedzialność jest jeszcze egzekwowana…

   1. Oby, oby. Niestety nie takie sprawy przepadały w czeluści przeróżnych agencji. Mam tylko nadzieję, że zrobi się taki smród, że „media głównego nurtu” nie będą już mogły milczeć na ten temat, bo niestety większość nie uwierzy dopóki nie zobaczy w TVN, TVP, Onecie czy innym Polsacie czy Pudelku.

    A propos mediów to zrobiłem sobie ostatnio ciekawe ćwiczenie p.t. „Kto do kogo należy”. Najszybciej można to pokazać na przykładzie TVN:
    – TVN należy należy do koncernu Discovery Inc. https://pl.wikipedia.org/wiki/TVN
    – Discovery Inc. jest notowane na giełdzie (Nasdaq) pod tickerami DISCA, DISCB, DISCK: https://en.wikipedia.org/wiki/Discovery,_Inc.
    – patrzymy kto ma najwięcej udziałów w Discovery Inc (Top Institutional Holders): https://finance.yahoo.com/quote/DISCA/holders?p=DISCA
    – potem sprawdziłem to samo dla Pfizera: https://finance.yahoo.com/quote/PFE/holders?p=PFE
    Ojej! Ci sami 😉 Vanguard, Blackrock i StateStreet to fundusze, które wg różnych szacunków posiadają około 80% firm S&P 500. Można sobie o nich dużo poczytać bo wcale się z tym nie kryją. Jak widać jeśli w jednym ręku ma się firmę, która wytwarza produkt (Pfizer) a w drugiej największe koncerny medialne świata to można z tych mediów zrobić gigantyczną agencję reklamową sprzedającą produkt.

    cyniku, myślę, że to nie „demokracja” wykasowała karę śmierci. Używając takich określeń jak Unia Europejska, korporacje, rząd czy demokracja właśnie, można łatwo zapomnieć, że za tymi wszystkimi pojęciami stoją ludzie. Konkretni ludzie, którzy podejmują konkretne decyzje i realizują swoje bardzo konkretne interesy. Więc kto wie? Może kara śmierci została usunięta przez tych ludzi ot tak na wszelki wypadek jakby ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby rozliczyć odpowiedzialnych za taki bajzel jaki mamy teraz w taki właśnie sposób? Ale to pewnie tylko moja foliarska wyobraźnia a tak naprawdę chodziło o to żeby ludziom się żyło lepiej i dostatniej 😉

  1. I słusznie! Jeden gauleiter by wystarczył. Odwracając klasyka, wschodnim wasalom demokracja pasuje jak krowie siodło… 😉

   1. Skoro odszkodowania ida w takie kwoty, to rzady musza byc swiadome, ze dni obecnego systemu monetarnego sa policzone.

 10. może ktoś wykorzysta te informacje dla siebie. Zawsze warto się dokształcać. Szczególnie wiedzą praktyka. Dr Michael Cohen z Izraela:

 11. HCQ jest jonoforem cynku. Innymi (naturalnymi ) są EGCG (zielona herbata), kwercytyna ( skórka cytrusów,cebula, malwa), cytrynian boru (np. jabłka), pirytion (cebula), hinokitiol (GRAS, drzewo żywotnika) , a z leków iwermektyna, doxycyklina . Mają działanie antywirusowe, antynowotworowe.

  O HCQ
  http://www.silverbearcafe.com/private/12.21/sherman.html
  ” Back in 2017, on Dec 13th to be precise, Canadian pharmaceutical billionaire Barry Sherman and his wife Honey were found brutally murdered.[…]
  So what do we have?
  (1) A Canadian pharmaceutical billionaire with connections to Justin Trudeau, the Clintons, and Bill Gates;
  (2) A Canadian pharmaceutical billionaire who had sued several large pharmaceutical companies, including Pfizer;
  (3) A Canadian pharmaceutical billionaire who is alleged to have some sort of tie or interest to Johnson and Johnson.
  (4) His firm made the anti-AIDS drug AZT, which was pushed by Dr. Fausti as a drug that could treat AIDS.
  Bill Gates, AZT, Clintons, Trudeau, Pfizer, Johnson and Johnson… Now, I don’t know about you, but at this juncture, my high octane suspicion is that Mr. Sherman and his wife knew something, and that that something may very well be to related to the planscamdemic, and that their murders may have been to silence them permanently, and tie up a loose end.
  […]
  According to the article a Canadian Supreme Court Justice has connected the murders to the United Nations and to the World Health Organization, and by further implication, to the covid planscamdemic:
  Supreme Court of Canada (SCC) Justice presiding over a SCC case involving the unsealing of Toronto Police Services files on the double homicide investigation of Barry and Honey Sherman implicated both the UN and the WHO in the targeted murders of Barry and Honey Sherman.
  […]Why are the UN and WHO suspects in the “targeted murders” of Justin Trudeau’s August 26, 2015 election campaign fundraisers Barry and Honey Sherman? The Shermans owned Apotex which manufactured and sold Hydroxychloroquine – a cheap, effective and a less toxic metabolite of chloroquine.
  Barry Sherman’s Apotex drug Hydroxychloroquine clearly threatened to prematurely end Germany and WHO’s COVID-19 biological warfare attack and defund the bankrupt / insolvent UN / WHO & Bill Gates’ lucrative multi $billion global vaccine agenda.
  The Barry & Honey Sherman murders in 2017, coincided with Germany and the WHO initiating their planning and preparing for the COVID-19 biological attack.”

  https://www.peakenergy.com/articles/omns20210621/Resolving-Long-Haul-COVID-and-Vaccine-Toxicity:-Neutralizing-the-Spike-Protein
  ” Resolving “Long-Haul COVID” and Vaccine Toxicity: Neutralizing the Spike Protein”

  kolejne doniesienie -benadryl z laktoferyną
  https://www.thailandmedical.news/news/breaking-scientists-find-that-the-otc-drug-diphenhydramine-when-paired-with-lactoferrin-could-be-a-new-therapeutic-for-covid-19

  świetny , jak zawsze wpis pink-panther o korzeniach niektórych polityków niemieckich
  http://pink-panther.szkolanawigatorow.pl/rodzina-bismarckow-i-von-braunow-oraz-walter-hallstein-czyli-od-trzeciej-do-czwartej-rzeszy
  i uzupełniający
  http://ewa-rembikowska.szkolanawigatorow.pl/ursula-von-czyli-od-genow-nie-uciekniesz

 12. Być może już to tutaj było: https://www.bitchute.com/video/5VZghLOF99UF/
  Nagranie z konferencji Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, skrócone do najważniejszych fragmentów, wraz z komentarzem Phila Koniecznego.

  Moim zdaniem warto nagłaśniać działania tych ludzi.

Comments are closed.